Overslaan en naar inhoud gaan

Disclaimer

We doen er alles aan om de informatie op deze website actueel en juist te houden. In de disclaimer lees je hierover meer.

Nederlands

Website

We doen er alles aan om de informatie op deze website actueel en juist te houden. We behouden ons het recht voor om informatie op de website aan te passen als deze onvolledig, onjuist of achterhaald blijkt te zijn.

De inhoud van deze website is alleen beschikbaar gesteld om te informeren en is van algemene aard. Het pensioenfonds en de uitvoerder zijn niet aansprakelijk voor eventuele beslissingen die je neemt, schade die je lijdt of kosten en uitgaven die je hebt door het gebruik van deze informatie. Je kunt uitsluitend rechten ontlenen aan het voor jou geldende pensioenreglement. 

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de verstrekte informatie berusten bij het pensioenfonds, de uitvoerder, of de licentiegevers. Op het gebruik van deze website is Nederlands recht toepasselijk.

Informatie via de telefoon, de chat of per e-mail

De informatie die wij aan jou via de telefoon, de chat of per e-mail verstrekken is bedoeld om je te informeren en is indicatief. We streven ernaar de juiste informatie te verstrekken, maar informatie kan wijzingen onder andere als gevolg van wijzigingen in jouw persoonlijke situatie en door wijzigingen die door jouw werkgever worden doorgegeven. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Je kunt uitsluitend rechten ontlenen aan het voor jou geldende pensioenreglement. 
Deze informatie bevat geen persoonlijk advies en is niet bedoeld ter vervanging van een deskundig persoonlijk advies. Mogelijk heb je behoefte aan persoonlijk advies over jouw pensioen of verandert er iets in je persoonlijke situatie of financiën dat van invloed is op jouw pensioen. Wij raden je dan aan om vooraf persoonlijk en deskundig advies in te winnen bij een adviseur. Het pensioenfonds en de uitvoerder zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die je lijdt, beslissingen die je neemt of kosten en uitgaven die je hebt door het gebruik van informatie via de telefoon, de chat of per e-mail. 

Deelnemersportaal, de pensioenplanner en pensioenplannen

De uitkomsten van de berekeningen met de pensioenplanner en de pensioenplannen zijn schattingen. Voor de gegevens in de pensioenplanner en pensioenplannen gaan we uit van het geldende pensioenreglement en rekenfactoren, de gegevens die bij ons bekend zijn en een ongewijzigde werk- en privé-situatie tot pensioendatum. Wijzigingen hierin leiden tot andere pensioenuitkomsten. De pensioenplanner bevat geen advies of informatie die bedoeld is als vervanging voor een deskundig en persoonlijk advies. Verandert er iets in jouw persoonlijke situatie of in jouw financiën dat van invloed is voor jouw pensioen of de keuzes omtrent je pensioen? Dan raden wij je aan om vooraf persoonlijk en deskundig advies in te winnen bij een adviseur. Het pensioenfonds en de uitvoerder zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die je lijdt, beslissingen die je neemt of kosten en uitgaven die je hebt door het gebruik van de informatie op de pensioenplanner of jouw pensioenplannen. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan het pensioenreglement.
 

English

We are doing all we can to keep the information on this website up-to-date and correct. Please read this disclaimer for more details. 

Website

We make every effort to keep the information on this website up-to-date and correct. We reserve the right to adjust information on the website if it proves incomplete, incorrect or outdated.

The content of this website is made available for information purposes only and is general in nature. The pension fund and the pensions provider are not liable for any decisions you might make, any damages you may incur, or any costs and expenses you may have due to using this information. You can only derive rights from the pension scheme that you fall under. 

This website is protected by copyright. The intellectual property rights regarding the provided information are owned by the pension fund, the pensions provider, or the licensors. The use of this website is subject to Dutch law.

Information offered via phone, chat or email

The information we provide to you by telephone, via chat or by email, is intended to inform you and is indicative in nature. We aim to provide the correct information, but information can change as a result of changes in your personal situation and changes communicated by your employer, for example. No rights can be derived from the information offered. You can only derive rights from the pension scheme that you fall under.

This information does not contain any personal advice and is not intended to replace expert personal advice. You may need personal advice regarding your pension. Or perhaps something changes in your personal situation or your finances that affects your pension. We then recommend you seek personal and expert advice from a consultant beforehand. The pension fund and the pensions provider are not liable for any damages you may incur, any decisions you might make, or any costs and expenses you may have due to using information offered via phone, chat or email. 

Participant portal, the pension planner and pension plans

The outcomes of calculations made with the help of the pension planner and pension plans are estimates. We use the applicable pension scheme and calculation factors, the data currently known to us, as well as an unchanged work and personal situation until the pension date as a basis for the information provided in the pension planner and pension plans. Any changes will lead to different pension outcomes. The pension planner does not contain any advice or information that is intended to replace expert personal advice. Does a change in your personal situation or in your finances affect your pension or the choices regarding your pension? We then recommend you seek personal and expert advice from a consultant beforehand. The pension fund and the pensions provider are not liable for any damages you may incur, any decisions you might make, or any costs and expenses you may have due to using the information provided by the pension planner or your pension plans. You can only derive rights from the pension scheme.