Overslaan en naar inhoud gaan

Missie, visie en strategie

Oak Pensioen regelt het pensioen voor de meubelbranche, tentoonstellingsbouw, orgelbouw en houthandel.

Onze missie

Oak Pensioen zet zich ervoor in om de pensioenregeling professioneel en klantgericht uit te voeren. Met als doel dat deelnemers ook na hun pensioneren een inkomen kunnen genieten dat geen verrassingen kent en zo toereikend mogelijk is.

Onze visie

Het fonds heeft de overtuiging dat een pensioenfonds dat is gestoeld op solidariteit en collectiviteit de beste manier is voor haar deelnemers om pensioen op te bouwen. Solidariteit is waardevol omdat we binnen onze branches risico´s delen die je als individu niet wil en kan dragen. Collectiviteit is noodzakelijk omdat gezamenlijk beleggen een beter rendement oplevert tegen beheersbare risico’s. Maar collectiviteit en solidariteit alléén zijn niet voldoende. Het pensioenfonds wil een herkenbare voorvechter zijn van pensioen als essentieel sociaal contract. In het roerige pensioenlandschap betekent dit dat adequaat moet worden geanticipeerd op lange-termijnveranderingen. Het fonds benadert veranderingen daarbij als kansen zodat deelnemers én werkgevers tijdig en juist kunnen worden begeleid naar nieuwe tijden.

Strategie

De strategie van Oak Pensioen is op drie pijlers gebaseerd: verbinding, klantgericht en een professionele organisatie.

Verbinding

Om lange-termijnveranderingen te kunnen sturen, moet het fonds meedenken over de toekomst. Daarvoor is verbinding met de aangesloten branches en hechte samenwerking met sociale partners voor het fonds cruciaal. Oak Pensioen verzorgt het pensioen voor de meubelbranche, tentoonstellingsbouw, orgelbouw en voor de houthandel. Om ook op lange termijn bestaansrecht te behouden, blijven we inzetten op samenwerking met andere pensioenfondsen. Dit representeert de scope en ambities van het pensioenfonds.

Klantgericht

Het pensioenfonds heeft de ambitie om deelnemers gedurende hun gehele leven te begeleiden bij hun pensioenvraagstukken. Voor werkgevers zet het fonds in op verlichting van de administratieve werkzaamheden en goede support bij vragen. Het fonds stelt zich richting zowel deelnemer en werkgever nadrukkelijk op als partner. Met een constante focus op hun belevingswereld en belangen. Oak Pensioen ziet het als voorwaarde om haar partnerrol te kunnen waarmaken, dat deelnemers en werkgevers modern en hoogwaardig via (digitale) klantbedieningsconcepten worden bediend. Niet de pensioenprocessen en (on)mogelijkheden van systemen staan daarbij centraal, maar de ‘klant’ zelf.

Professionele organisatie

Om enerzijds dichtbij de achterban te kunnen staan (klantgericht) en anderzijds professioneel te kunnen opereren, heeft Oak Pensioen naast 6 bestuurders uit de branche, 3 onafhankelijke pensioenbestuurders in haar midden. Gezamenlijk zorgt het bestuur voor de randvoorwaarden die mogen worden gesteld aan een goed pensioenfonds: continu werken aan een gezonde financiële positie, het borgen van evenwichtige belangenafweging, oog voor kostenefficiëntie, het behalen van een zo hoog mogelijk beleggingsresultaat tegen aanvaardbare risico’s en een maatschappelijk verantwoorde uitvoering.